Opracowanie strategii korzystania ze środków unijnych

Fundusze Europejskie

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez:

 • 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Programy krajowe

 • Program Infrastruktura i Środowisko (gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne)
 • Program Inteligentny Rozwój (prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych- wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację)
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia)
 • Program Polska Cyfrowa (zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów)
 • Program Polska Wschodnia (wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu)
 • Program Pomoc Techniczna (zapewnienie sprawnego działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich)

Ponadto w Polsce realizowane będą;

Formy dostępu do funduszy unijnych

W zależności od specyfiki poszczególnych typów interwencji – priorytetów ujętych w programach operacyjnych oferujemy wybór konkretnych form dostępu przedsiębiorstw do funduszy UE dostosowanych do strategii i specyfiki działania firmy:

Można wyróżnić przykładowo następujące dostępne formy otrzymywania wsparcia:

 • uzyskiwanie bezpośredniego finansowania zgłoszonych projektów – czyli występowania jednocześnie jako wnioskodawca i beneficjent,

 • występowanie jako partner lub poddostawca określonych rozwiązań technologicznych czy usług przeznaczonych dla innego beneficjenta (np. państwowej jednostki budżetowej czy gminy),

 • uzyskiwanie środków na udział w szkoleniach (ogólnych i specjalistycznych), branżowych imprezach targowych, wyjazdach studialnych, itd.

 • finansowanie prac badawczych i rozwojowych nowych produktów,

 • wsparcie na ochronę własności przemysłowej i wartości intelektualnej,

 • uzyskiwanie środków na wspólne projekty w skali międzynarodowej – możliwe występowanie w roli partnera wiodącego lub jednego z partnerów.

Nasza oferta jest kierowana szczególnie do firm innowacyjnych w zakresie technologicznym, produktowym czy procesowym – ze względu na dużą ilość form wsparcia UE odnoszącego się do rozwoju innowacyjności.

Cele współpracy

Naszym założeniem jest zapewnienie stałej współpracy z klientem w ciągu co najmniej 1 roku – ze względu na długotrwały horyzont planowania działań unijnych dla poszczególnych programów.

Celem takiej współpracy będzie wypracowanie strategii ubiegania się o środki UE w ramach strategii biznesowej firmy.

Środkiem do osiągnięcia takiego celu jest opracowanie mapy kojarzącej obecne i przyszłe potrzeby firmy wynikające z jej strategii i planów biznesowych z dostępnymi środkami unijnymi.

Wynikiem będzie opracowanie modelu pozyskiwania środków i planowania projektów dla poszczególnych obszarów zainteresowania i programów operacyjnych – w podziale na poszczególne obszary tematyczne i horyzontalne.

Zakres współpracy

Proponowane działania szczegółowe w ramach powyższych założeń, które będą realizowane w bezpośredniej współpracy z kierownictwem firmy to:

 • wypracowanie – wspólnie z Zarządem firmy – strategii identyfikacji projektów możliwych do sfinansowania w ramach programów operacyjnych UE i zgodnych z obecnymi/ przyszłymi celami strategicznymi/ operacyjnymi firmy,

 • na podstawie powyższej analizy strategicznej – opracowanie modelu pozyskiwania środków i planowania projektów,

 • bieżąca weryfikacja i monitorowanie dostępnych źródeł informacji na ten temat i dostarczanie firmie wyselekcjonowanych informacji o poszczególnych specyficznych możliwościach finansowania,

 • zgłaszanie propozycji w zakresie wyszukiwania oraz doboru partnerów zagranicznych dla projektów sieciowych,

 • periodyczne przygotowywanie raportów szczegółowych na temat możliwości finansowania dla poszczególnych obszarów biznesowych lub celów horyzontalnych,

 • weryfikacja i ocena propozycji projektów rozwoju biznesowego, produktowego i technologicznego opracowywanych przez firmę z punktu widzenia możliwości zapewnienia finansowania UE w ramach poszczególnych priorytetów/programów,

 • w wypadku identyfikacji konkretnych/ dojrzałych projektów do finansowania – opracowanie planu składania aplikacji, ustalanie struktury celów, zgodności z priorytetami danego funduszu, proponowanej struktury wdrażania, itp.

Po identyfikacji konkretnych projektów – uznanych przez obie strony za priorytetowe i realne do sfinansowania – możliwa jest pomoc (całościowa lub częściowa) w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności i innych dokumentów wymaganych dla danego działania programu operacyjnego.

Do Państwa dyspozycji są nasi eksperci i konsultanci dysponujący unikalnym doświadczeniem w zakresie programowania, planowania, aplikowania, zarządzania i realizacji oraz monitorowania i ewaluacji projektów unijnych – zarówno w ramach krajowych funduszy strukturalnych jak i projektów współpracy w skali europejskiej.