W swoim dorobku HMR Doradztwo Strategiczne s.c. ma doświadczenie we współpracy z firmą Ernst & Young Sp. z o.o. przy przygotowywaniu raportów gospodarczych dla Małopolski, Wielkopolski i Górnego Śląska. Współpracowaliśmy również z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie mechanizmów prowadzenia polityki innowacyjnej oraz doskonalenia systemu zarządzania funduszami europejskimi. Prowadziliśmy także, wspólnie z EGO – Evaluation for Government Organizations, prace związane z oceną efektywności i skuteczności polityki spójności w Polsce. Na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowaliśmy ekspertyza poświęconą wypracowaniu strategii promocji polskiej nauki z wykorzystaniem platformy SyNaT.

Przedstawiamy zestawienie wybranych projektów realizowanych przez HMR Doradztwo Strategiczne s.c. :

 • Współorganizacja merytoryczna konferencji i warsztatów pt „Polityka zatrudnienia a zarządzanie lokalnym rynkiem pracy – kompetencje, partnerstwo, cele” Wojewódzki Urząd Pracy Kielce i Grupa Doradcza Projekt
 • „Metropolizacja Górnego Śląska nośnikiem rozwoju regionu” – raport na zlecenie Ernst & Young
 • Opracowanie udoskonalenia procesu wyboru kandydatów na asesorów oceniających projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Współorganizacja merytoryczna konferencji pt „Partnerstwo instytucji lokalnego rynku pracy na rzecz wzrostu zatrudnienia – zapisy ustawowe a rzeczywistość” Wojewódzki Urząd Pracy Kielce i GDP
 • „Małopolska regionem zdobywania i rozwijania kwalifikacji” – raport na zlecenie Ernst & Young
 • Stworzenie Programu Wykonawczego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2009-2011 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • „Atrakcyjność Wielkopolski dla przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych” – raport na zlecenie Ernst & Young
 • Opracowanie raportu „Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze” na zlecenie Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej systemu przepisów rekomendowanych dla obszaru kultury, przygotowanie autorskich założeń do projektów ustaw regulujących działalność kulturalną wspólnie ze spółką prawniczą I&Z na zlecenie Narodowego Centrum Kultury
 • Badanie jakościowe ocen asesorów oceniających projekty złożone w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ekspertyza oceniająca dorobek Grup Roboczych oraz Zespołu Zadaniowego „Strategia Rozwoju Regionalnego Gruzji” zajmujących się następującą tematyką: finansowania rozwoju regionalnego w Gruzji, uregulowań prawnych dla rozwoju regionalnego, zarządzania rozwojem regionalnym oraz rozwojem zasobów ludzkich, rozwoju lokalnego oraz infrastrukturą, innowacji i rozwoju przedsiębiorczości, zmniejszania ubóstwa i zwalczania bezrobocia, ochrony środowiska, międzynarodowej współpracy regionów
 • Ocena śródokresowa realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
 • Badanie ewaluacja ex-post systemu wdrażania polityki spójności 2004-2006 dla EGO – Evaluation for Goverment Organizations
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006
 • Opracowanie raportu w zakresie różnic i ujednolicenia rozwiązań w administracji publicznej we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej
 • Przygotowanie opracowania “Public Polices and Social Enterprises” [PASE – 0259R1] w ramach programu INTERREG IVC,
  Współudział w wykonaniu eksperckiego opracowania: „Wykorzystanie instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej w kreowaniu innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki” dla fundacji Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Realizacja badania pt. „Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010 r.” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
 • Przygotowanie scenariuszy rozwoju instytucjonalnego dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego we współpracy z EGO – Evaluation for Goverment Organizations
 • Opracowanie redakcyjne dokumentu Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 (RSI 2020)
 • Ekspertyza poświęcona wypracowaniu strategii promocji polskiej nauki z wykorzystaniem platformy SyNaT na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Zarządzanie Politykami Publicznymi” dla Ministerstwa Środowiska
 • Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług publicznych na terenie gmin powiatu Jasielskiego w ramach projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”
 • Opracowanie strategii Koncepcja rozwoju i ekspansji Klastra Myślenickiego
 • Udział w opracowaniu ekspertyzy pt: „Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OECD”
 • MORE – Innowacje Społeczne dla NCBIR wspólnie z ALK (KOŹMINSKI), UJ, Fundacja IDEA Rozwoju
  • Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o poradnik dla 25 urzędników administracji państwowej,
  • Pilotażowe przeprowadzenie Oceny Skutków Regulacji ex-ante z wykorzystaniem modelu opartego na ewaluacji
  • Nadzór naukowo-ekspercki w fazie pilotażowej projektu
 • Przygotowanie studium przedprojektowego, doradztwo w zakresie identyfikacji partnerów biznesowych, wsparcie w procesie negocjacji dla przedsięwzięcia pn. „Centrum im. I. Łukasiewicza w Jaśle”
 • Analiza prawno-ekonomiczna 7 spółek z udziałem Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy o samorządzie województwa oraz propozycja rozwiązań doskonalących formułę działania spółek
 • Gmina Dobra Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020
 • Opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Dobra na lata 2017-2018
 • Consultancy Services for development of KIC EIT RIS Strategy 2018-2020 for InnoEnergy