Audyt potencjału innowacyjnego

Jako jedyni w Polsce dysponujemy autorskim narzędziem do badania potencjału innowacyjnego.

Proponowana usługa pozwala na:

 • określenie potencjału innowacyjnego firmy,
 • ukazanie jej potencjału innowacyjnego na tle:
 • najlepszych firm w branży na świecie,
 • średnich wartości dla branży w Polsce i w UE,
 • zaproponowanie możliwych działań w celu podniesienia poziomu innowacyjności Twojej firmy.

Firma ma możliwość porównania wybranych wskaźników charakteryzujących jej potencjał innowacyjny z wynikami najlepszych firm i średnich wartości w danej branży.

 

Zakres i metodologia
Audyt innowacyjny obejmuje następujące pola aktywności firmy:

 • organizacja,
 • analiza rynku i kontakty z klientami,
 • produkty, usługi,
 • aktywność badawczo-rozwojowa,
 • kapitał ludzki,
 • zarządzanie finansami,
 • audyt technologiczny.

W ramach każdego z pól firma może uzyskać od 0 do 100 punktów (czym większa wartość wskaźnika tym wyższy poziom innowacyjności firmy w zakresie danego pola). Program informatyczny przyporządkowuje firmę do wcześniej zdefiniowanej kategorii firm (mikro, małe, średnie i duże, produkcyjne i usługowe) i na tej podstawie określany jest syntetyczny i cząstkowy potencjał innowacyjny danej firmy w zakresie przyjętych pól innowacyjności.

Wykorzystywane narzędzia

W celu określenia potencjału innowacyjnego firm w ramach wyodrębnionych pól przygotowany został specjalny program informatyczny. Zawiera on bogatą bazę danych o parametrach firm europejskich i krajowych pozwalający na opis audytowanego podmiotu poprzez całą gamę wskaźników. W ramach audytu innowacyjnego przeprowadzane są wywiady z pracownikami poszczególnych szczebli hierarchii w firmie, co pozwala na konfrontację ich opinii.

 

Efekty

Firma objęta audytem innowacyjnym uzyskuje:

 • syntetyczny wskaźnik swojego potencjału innowacyjnego,
 • wskaźniki cząstkowe w zakresie poszczególnych pól innowacyjności,
 • zalecenia w zakresie możliwości podniesienia poziomu innowacyjności firmy jako całości i w rozbiciu na poszczególne pola,
 • wskazania dotyczące możliwości wykorzystania istniejących i odpowiadających sytuacji firmy narzędzi wsparcia ze środków publicznych (np. w zakresie kredytu technologicznego, środków pomocowych, rozwiązań podatkowych, itp.).