Doradztwo i pomoc w organizacji przedsięwzięć w ramach PPP

Zakres doradztwa

Nasze usługi kierowane są do samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych rozważających inwestycje komunalne w formule PPP. Celem jest pomoc w opracowywaniu projektów inwestycyjnych bazujących na współpracy z inwestorem prywatnym, ich ocenie i wdrożeniu, przy zapewnieniu warunków:

 1. integracji dotacji publicznych, prywatnych środków finansowych, pożyczek i finansowania ze środków instytucji finansowych UE i KE,
 2. dopasowaniu celów każdej ze stron partnerstwa do właściwości konkretnego projektu,
 3. zapewnienie korzyści z PPP przy wykorzystaniu mocnych i słabych stron każdego rodzaju struktury,
 4. osiągnięciu wzajemnej zgodności efektywnych struktur prawnych projektów PPP,
 5. zapewnienia zarządzania ryzykiem i jego finansowego wpływu na projekt,
 6. ochrona interesu publicznego,
 7. dopasowanie stopnia zaangażowania sektora prywatnego do celów i potrzeb projektu oraz społeczeństwa, na podstawie szczegółowego przeglądu kosztów i korzyści z zaangażowania,
 8. ocena kosztu oraz zdolność efektywnego wdrożenia i zarządzania jako kluczowe czynniki dla wyboru struktury PPP,
 9. stworzenie przejrzystych zasad dotyczące sposobu wyboru partnerów z sektora prywatnego, sposobów wykorzystania finansowania oraz korzyści z projektu, na jakie mogą liczyć strony PPP.

 

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności opracowanie ekspertyzy prawno-finansowej projektu inwestycyjnego, wskazującej w jakiej strukturze prawnej i przy pomocy jakich środków finansowych może być realizowany projekt inwestycyjny. Ekspertyza obejmuje:

  • prawno-systemowe możliwości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) w sektorze usług komunalnych,
  • wstępną analiza projektu i możliwe opcje:
   – zakres i funkcje rzeczowe,
   – kontrola i nadzór,
   – finansowanie: budżet projektu, koszty i przychody, źródła finansowania, montaż finansowy,
   – analiza przepływów finansowych,
   – badania marketingowe,
   – struktura organizacyjna projektu – przedmiot, podmioty, treść relacji,
   – struktura zarządzania projektem.
  • analiza ryzyk projektu
  • wymagane analizy ekonomiczno-finansowe do studium wykonalności projektu inwestycyjnego,
  • analiza możliwości organizacyjnych i finansowych realizacji projektu przez podmiot komunalny,
  • praktyczne rekomendacje.

Usługi nasze obejmują także pomoc w dyskusji nad projektem, przygotowaniach do realizacji projektu, negocjacjach umowy w PPP.

Całość proponowanych prac wykonywanych jest na podstawie wymogów prawa, to jest ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących udanego partnerstwa publiczno-prywatnego