Doradztwo ekonomiczno-prawne dla inwestycji realizowanych w formule PPP

 

Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP) jest najczęściej definiowane jako wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Pojęcie to zawiera wiele różnych modeli przedsięwzięć wspólnie podejmowanych przez stronę publiczną i prywatną na różnych podstawach prawnych. Ich wspólnym mianownikiem jest świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne na zasadach ustalonych w umowie między stronami publiczną a prywatną.

Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym obowiązująca w Polsce od 2005 roku, ze względu na bardzo szeroki zakres i koszt wymaganych w ustawie analiz, praktycznie nie była stosowana . Dlatego też, w 2008 roku zainicjowano rozwiązania legislacyjne mające na celu uproszczenie ustawy i nowa ustawa została uchwalona w dniu 21 listopada 2008 roku.

W ustawie pozostawia się stronom umowy możliwość elastycznego konstruowania partnerstwa, odsyłając do ogólnego systemu prawa obowiązującego w Polsce, a także do dobrych praktyk i wzorców postępowania, bez nakładania obowiązków ustawowych.

Zakres doradztwa

Nasze usługi kierowane są do samorządów oraz przedsiębiorców rozważających możliwości rozpoczęcia inwestycji komunalnych w formule PPP. Celem jest pomoc w opracowywaniu projektów inwestycyjnych bazujących na współpracy z inwestorem prywatnym, ich ocenie i wdrożeniu, przy zapewnieniu takich warunków jak:

 • integracja dotacji publicznych, prywatnych środków finansowych, pożyczek i finansowania ze środków instytucji finansowych UE,
 • dopasowanie celów każdej ze stron partnerstwa do właściwości konkretnego projektu, zapewnienie korzyści z PPP przy wykorzystaniu mocnych i słabych stron każdego rodzaju struktury,
 • osiągnięcie wzajemnej zgodności efektywnych struktur prawnych projektów PPP,
 • uwzględnienie aspektów zarządzania ryzykiem i jego finansowego wpływu na projekt,
 • dopasowanie stopnia zaangażowania sektora prywatnego do celów i potrzeb projektu oraz społeczeństwa, na podstawie szczegółowego przeglądu kosztów i korzyści z zaangażowania,
 • ocena kosztów oraz zdolności do efektywnego wdrożenia i zarządzania jako kluczowe czynniki dla wyboru struktury PPP,
 • stworzenie przejrzystych zasad dotyczących sposobu wyboru partnerów z sektora prywatnego oraz sposobów wykorzystania finansowania.

Etapy projektu PPP

Zakres naszych usług obejmuje wszystkie etapy procesu związanego z cyklem przygotowania i wdrażania umowy PPP.

Etap I. Rozpoznanie projektu

 • Określenie struktury organizacyjnej prac nad przygotowaniem projektu
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Określenie czynników oddziaływania społeczno-ekonomicznego projektu
 • Wstępna analiza źródeł finansowania
 • Wstępna analiza uwarunkowań prawnych
 • Zdefiniowanie podstawowych założeń projektu

 

Etap II. Przegląd i przygotowanie projektu

 • Ocena atrakcyjności projektu w aspekcie PPP
 • Wstępna analiza strumieni pieniężnych projektu
 • Wybór określonego modelu PPP
 • Porównanie efektywności projektu tradycyjnego i PPP przy pomocy wybranych narzędzi analitycznych.

Etap III. Studium wykonalności projektu

 • Opracowanie 3-4 wariantów alternatywnych dla projektu w wersji skróconej
 • Ocena wykonalności wariantów alternatywnych
 • Przeprowadzenie badań rynkowych popytu potencjalnego na produkty/usługi SPV
 • Opracowanie studium wykonalności dla wybranego wariantu docelowego
 • Opracowanie analizy ryzyka dla umowy PPP

 

Etap IV. Zawarcie umowy PPP

 • Stworzenie formalnej struktury partnerstwa
 • Realizacja procedury zamówienia publicznego/ umowy koncesyjnej zgodnie z ustawą o PPP lub ustawą o koncesji na roboty budowlane.
 • Przygotowanie projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Doradztwo prawne we wszystkich stadiach przygotowania, negocjacji i zawierania umowy, przygotowanie wymaganych dokumentów prawnych.

 

Etap V. Realizacja umowy

 • Ustalenie przepływów finansowych w transakcji PPP
 • Założenie spółki realizującej inwestycję (SPV – spółki celowej)
 • Budowa modelu zarządzania kontraktem PPP w okresie trwania umowy
 • Budowa systemu monitorowania i oceny projektu dla partnera publicznego

 

Zakres proponowanych usług doradczych jest każdorazowo dostosowany do zakresu danego projektu PPP – stąd też istnieje możliwość doradztwa i ekspertyz obejmujących wszystkie etapy PPP lub tylko wybrane etapy.

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu PPP – poprzez udział ekspertów i konsultantów – specjalistów w zakresie aspektów ekonomicznych, organizacyjnych, finansowych i prawnych procesu PPP.