Firma Idea – nowe podejście do wartości w biznesie

Firma-Idea
nowe podejście do wartości w biznesie.

Model zarządzania przedsiębiorstwem i marką, oferta wieloetapowego wdrożenia.

Po wstępnym zapoznaniu się z założeniami modelu „Firma-Idea”, do którego wprowadzeniem są materiały zamieszczone na stronie www.firmaidea.pl, zainteresowane organizacje mogą rozpocząć współpracę z zespołem, na którego czele stoją autorzy koncepcji Firmy-Idei, prof. Jerzy Hausner i Mateusz Zmyślony.

Ma on na celu kilkuetapowy proces, w wyniku którego zmienić ma się całokształt działań związanych z filozofią biznesową organizacji, wizja jej marki, metody zarządzania, oparte o świadome kreowanie wartości i kapitałów organizacji (zarówno tzw. twardych, jak i miękkich). Wprowadzenie przedsiębiorstwa na nowe tory Firmy-Idei ma umożliwić wdrożenie długookresowej strategii rozwoju firmy, opartej na wiarygodnej, społecznej misji przedsiębiorstwa, właściwemu określeniu jej tożsamości, pól kompetencji i metod ich dalszego rozwoju. W efekcie końcowym powstanie unikalna, efektywna i pragmatyczna KULTURA ORGANIZACJI, która zapewni jej stabilną, długofalowo ekspansywną pozycję na rynku.

Decyzja o postawieniu na strategię Firmy-Idei ma na celu takie osadzenie organizacji i jej marki w rzeczywistości ekonomicznej i społecznej, by zapewnić jej komfortowe miejsce na wolnym rynku i takie określenie jej celów, metod działań, sposobów komunikowania swojej obecności i misji, by uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną w stosunku do innych bytów, funkcjonujących w starym i odchodzącym już w przeszłość (jako społecznie nieakceptowalnym) modelu „business is business”.

Świadome zarządzanie wartościami, kapitałami miękkimi właściwie skorelowanymi z kapitałami twardymi organizacji, zaowocuje zupełnie innym podejściem do kwestii zarówno zarządzania personelem, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, jak i filozofią prowadzenia całego procesu biznesowego, począwszy od badań, poprzez tworzenie i rozwój produktów i usług, a skończywszy na marketingu i sprzedaży, realizowanych zgodnie z koncepcją „marka jako kultura”.

Firma decydująca się na współpracę może wziąć udział w pracach „Projekt FIRMA-IDEA / grupa AWANGARDA”. Grupę tę stanowią te przedsiębiorstwa, które jako pierwsze w swoich branżach zdecydują się na współpracę nad modelem Firma-Idea. Otrzymają one naturalny przywilej lidera w swej dziedzinie, generujący liczne wartości dodane do standardowej oferty współpracy, a związane z czynnym udziałem w procesie doskonalenia modelu, korzyści natury merytorycznej i z dziedziny komunikacji społecznej, oraz priorytetowego dostępu do wiedzy i uprzywilejowanej pozycji w procesie wdrażania całego procesu.

Cały proces w uproszczeniu dzieli się na następujące etapy:

Etap I.

Wprowadzenie. Co to jest „Open Eyes Economy”, „Firma jako Idea” i „Marka jako Kultura”?

Wykłady, sesje inspiracyjne i dyskusje wprowadzające. W tej części prac udział biorą Zarząd
i kluczowa część kadry menedżerskiej. Ze strony zespołu Firma-Idea bezpośrednio zaangażowani
są autorzy modelu.

Etap II.

Analiza sytuacji, budowanie założeń modelu wdrożeniowego. Osadzenie założeń modelu teoretycznego „Firmy-Idei” w realiach przedsiębiorstwa, branży, otoczenia społecznego i gospodarczego.

Udział bierze kadra menedżerska oraz wydzielone specjalnie do pracy nad procesem ekipy specjalistów wewnątrz zaangażowanej firmy, oraz dedykowany zespół doradczy ze strony drugiej.

Etap III.

Wstępne wprowadzenie modelu w praktyczne aspekty funkcjonowania Firmy. Analiza krytyczna, wnioski, dopracowanie modelu wdrożeniowego, zawierającego konkretne rozwiązania dla poszczególnych pól kompetencji i zainteresowań organizacji Klienta.

Etap IV.

Kompleksowe wdrożenie modelu „Firma jako Idea” w całym przedsiębiorstwie. Po tym etapie organizacja może już dalej rozwijać się i zarządzać w ramach modelu samodzielnie.