Audyt projektów finansowanych ze środków publicznych

Cele audytu

Przesłanką przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest oczekiwanie zwiększenia pewności beneficjenta oraz instytucji wypłacającej środki, że projekt jest realizowany prawidłowo.

Badanie projektu dofinansowanego ze środków publicznych ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Efektem audytu ma być uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie, w formie opinii z audytu.

Zakres audytu

Audyt wykorzystania środków publicznych obejmuje następujący minimalny zakres:

  • sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa;
  • sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym;
  • sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej (jeśli dotyczy);
  • audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
  • analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu;
  • sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
  • sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez;
  • weryfikacja sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu);
  • sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanego projektu;
  • sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.

Metodologia badania

Audyt projektów z udziałem środków publicznych wykonywany jest według Zasad i wytycznych Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi, oraz według wymogów ustawy o finansach publicznych. Audyty projektów współfinansowanych ze środków publicznych wykonywane są zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami audytu, odpowiednimi przepisami polskimi, a także Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli lub Europejskimi Wytycznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.