Doktor socjologii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany kierownik projektów. Koordynator i ekspert w projektach z zakresu polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia w Instytucie Socjologii UJ, jest zaangażowany w działalność Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Współpracuje lub współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Najważniejsze dotychczasowe projekty: SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce, Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej, Meta ewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów, Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2 B MRPO „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R”, Monitoring małopolskich przedsiębiorstw społecznych, Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej. Opracowanie narzędzi badawczych na potrzeby ewaluacji bieżących Działania 2.2.1 SPO WKP, Wykorzystanie ewaluacji opartej na teorii programu oraz analizy efektu netto w ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, Opracowanie narzędzi badawczych wraz ze schematami doboru prób badawczych oraz dotarcia do respondenta na potrzeby ewaluacji bieżących Działań 2.1, 2.2 PO KL , Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego, Szczegółowa analiza celów i logiki programowej, przegląd i weryfikacja luk w systemie sprawozdawczości PO KL oraz sprawozdawczości publicznej i innych zasobów istotnych, Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego – model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 w opinii przedsiębiorców, mieszkańców, turystów i partnerów społeczno-gospodarczych.

Powrót na stronę "O nas" ›