Doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wieloletni współpracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wykładowca w ramach międzynarodowego programu Mundus Urbano – International Cooperation and Urban Development. Koordynator i ekspert w projektach z zakresu polityk publicznych związanych z rynkiem pracy oraz kapitałem intelektualnym (ze szczególnym uwzględnieniem roli szkolnictwa wyższego).

Autorka licznych badań diagnozujących sytuację sektora edukacji (Diagnoza stanu edukacji Miasta Krakowa, Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności regionu oraz wzmocnienie sektora badawczo-naukowego w województwie, itp.). Brała udział w wielu projektach badawczych z obszaru szeroko pojętej edukacji, m. in. w badaniach popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilans Kapitału Ludzkiego, w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006, w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim. Jest koordynatorem merytorycznym trzech modułów badawczych (badanie studentów, uczniów i kierunków kształcenia) w jednym z największym w chwili obecnej w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce.

Powrót na stronę "O nas" ›